Samfunnsansvar

Samfunnsansvar i Entra er hvordan vi gjennom vår kjernevirksomhet kan bidra til å løse samfunnsutfordringer på en langsiktig og lønnsom måte. Som et statseid selskap følger vi opp de forventninger og krav staten har til norske selskaper.

Publisert Sist oppdatert

Staten har uttrykt i eierskapsmeldingen at ”selskaper med statlig eierskap skal være ledende i arbeidet med samfunnsansvar på områder der det er naturlig for virksomheten”¹. Dette er et ansvar vi tar på alvor, og i tråd med dette har Entra gjort et strategisk valg om å bli bransjens ledende på miljø.

To av de viktigste globale trendene i vår tid er at klimaet endrer seg og at stadig flere folk bor og arbeider i byer. Eiendomsbransjen står globalt for 40 prosent ² av verdens energiforbruk og er en viktig kilde til klimagassutslipp. Samtidig er eiendom en av de bransjer der det er mest å tjene på å redusere energiforbruket. I dag bor over halvparten av oss i byer og 66 prosent av all økonomisk aktivitet foregår i byer. Som eiendomsutvikler er vi en viktig premissgiver for hvor og hvordan folk arbeider.

Entra har over tid gjort et godt stykke arbeid innenfor samfunnsansvar, spesielt innenfor miljø. Vi ønsker nå å bli enda bedre. Det er startet et arbeid med å systematisere det vi gjør i dag og definere de viktigste områdene på samfunnsansvar. Vi har valgt ut de områder der vi som en stor eiendomsutvikler i Norge har størst mulighet for å skape gjensidig verdi - for oss og for
samfunnet.

Arbeidet med å utvikle CSR-strategien videreføres i 2012.

Våre viktigste områder på samfunnsansvar er:

Miljø - Entra skal være miljøledende

Byutvikling - Entra formgir og utvikler byen til nytte for
de som jobber og lever der

HMS og arbeidsforhold - Å jobbe med og i et
Entrabygg er tryggest i bransjen

Etikk - Entra er ærlige og ansvarlige i alt vi gjør

(¹) St.meld 13 (2010-2011) “Aktivt eierskap”, pkt. 5.4.4.2.
(²)WBCSD (2009) “WBCSD Manifesto for Energy Efficiency in Buildings”
http://www.wbcsd.org/home.aspx