Hopp til hovedinnhold

Entra Konsensusrapport for første kvartal 2024

Estimatene i Entra Konsensusrapport for 1. kvartal 2024 anslår fremover en svakt stigende arealledighet og stigende leiepriser frem mot 2026.

Fasaden av bygget
Brynsengfaret 6
Foto: Knut Neerland / Magent
_/image/c8e9e6e1-404e-4839-9505-094f3bc7b3db:0cdb9a0c0a6dc3695bd81337a944b163b77d0585/block-166-91/Brynsengfaret%206%20fasade%202.jpg?quality=70

Estimatet for prime yield ved utgangen av 2024 er på rundt 4,7 prosent og forventes svakt fallende i 2025 og 2026. Yielden på henholdsvis Helsfyr og Lysaker er ved utgangen av 2024 forventet å ligge på 5,8 og 5,6 prosent. Estimatet for byggevolum er tilnærmet uendret, mens transaksjonsvolumet forventes å øke kraftig i 2025 og 2026 fra 2024.

Entra Konsensusrapport per 1. kvartal 2024

  • Estimatet for kontorledigheten i Oslo er fortsatt historisk lavt og antas å ligge på rundt 6,5 prosent ved utgangen av 2024, noe som er en svak oppjustering fra forrige estimat. Det er forventet at ledigheten skal øke svakt videre og toppe ut på 6,8 prosent i 2025 og til 6,6 prosent i 2026. Sammenlignet med forrige rapportering er estimatet svakt oppjustert, med unntak av 2026 som har en svak nedjustering. Det er bred konsensus om at kontorledigheten skal øke svakt frem mot 2025, mens det er mer usikkerhet i anslagene for 2026.
     
  • Leieprisene for kontor med høy standard i Oslo sentrum økte i estimatene med rundt 3,3 prosent i 2024. For 2025 er årsveksten ventet å ligge på rundt 2,7 prosent, mens for 2026 er årsveksten på rundt 1,4 prosent. Sammenlignet med forrige rapportering er estimatet oppjustert, mens årsveksten er noe justert noe ned for 2025. Det er bred konsensus for at leieprisene vil stige frem mot 2026.
  • Leieprisene for kontor med høy standard på Helsfyr økte i estimatene med rundt 7,8 prosent i 2023. For Lysaker ble årsveksten i 2023 på rundt 10 prosent, for 2023. Hele estimatet er oppjustert siden forrige anslag, og det er bred konsensus for at leieprisene vil stige frem mot 2026.
  • Anslaget for prime yield ved utgangen av 2024 er i kvartalet på rundt 4,7 prosent. Det er ventet at prime yield forblir uendret i 2024 før den faller noe tilbake i 2025 og 2026. Hele estimatet er tilnærmet uendret fra forrige rapportering.
  • Anslaget for yield på Helsfyr er i kvartalet vurdert til rundt på 5,8 prosent mens anslaget for yield på Lysaker er vurdert til rundt 5,6 prosent. Det er fremover ventet at yielden reduseres.
  • Anslaget for forventet byggevolum i Oslo (inkludert Lysaker og Fornebu) i kvartalet redusert i årene 2025 og 2026 fra forrige rapportering. For 2024 er det ventet et byggevolum på rundt 69 000 kvm, og en kraftig økning i 2025 til 176 000 kvm. Volumet for 2026 er ventet til rundt 124 000 kvadratmeter.
  • Transaksjonsvolumet i Norge for 2024 er anslått til å ligge på rundt 78 milliarder. Volumet er ventet å stige frem mot 2026, til rundt 102 milliarder i 2025 og 109 milliarder 2026.

Om Rapporten:

Entras Konsensusrapport er den eneste rapporten som samler ulike analysemiljøers estimater for eiendomsmarkedet. Entra har samlet estimater fra de største analysemiljøene fire ganger i året siden høsten 2009. Entras konsensusrapport samler estimater om kontorledighet i Oslo, leiepriser og yield i Oslo sentrum, Helsfyr og Lysaker, transaksjonsvolumet for næringseiendom i Norge og byggevolum for kontor i Oslo.

Konsensus defineres som gjennomsnittet av anslagene fra de deltakende analysemiljøene. Anslagene per 1. kvartal 2024 er gitt 8. april 2024. Entra Konsensus er nøytral i forhold til hva Entra ASA måtte mene om markedet.