Hopp til hovedinnhold

Entra ønsker planforslaget for Lilletorget fremlagt for bystyret

Entra har sammen med fagkyndig Henning Larsen Arkitekter fremmet krav om videre behandling av planforslaget for Lilletorget 1 i Oslo.

Illustrasjon: Henning Larsen / Vivid visuals
_/image/6dfacf22-df39-4d13-b5c2-00392aa8a332:392d545ce1200a44558665789dc2f5010b09be2f/block-166-91/Lilletorget_Nylandsbrua_v3.jpg?quality=70

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) sendte 27. oktober avslag på videre behandling av Entras planforslag for Lilletorget 1. Entra krever PBEs avslag fremlagt for bystyret og ber om at bystyret instruerer PBE om at planforslaget tas til videre behandling og legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

– Avslaget er for oss svært overraskende og bygger på vurderinger som ikke er i tråd med de politiske føringer som er nedfelt i gjeldene overordnede plandokumenter. Planforslaget av 30. juni 2023 er omarbeidet slik at PBEs kjente synspunkter, og innsigelsen fra Riksantikvaren fra tidligere planforslag, hensyntas i stor grad, sier prosjektsjef Inger Aas i Entra. 

Entra anser planforslaget å være i tråd med føringene i blant annet: 

  • Kommuneplanens arealdel 2015 

  • Område- og prosessavklaring og oppstartsmøtet i 2016 

  • Høyhusstrategien 2023  

– Vi har hatt tett og god dialog med Riksantikvaren om innsigelsen etter offentlig ettersyn fra 2022. Planforslaget er nå betydelig bearbeidet, med sikte på å ivareta deres interesser. Høyhuset er blitt slankere og mindre dominerende sett fra Prindsens hage og andre viktige standpunkter i byen. Riksantikvaren har forventninger til videre prosess med offentlig ettersyn, slik at de kan ta stilling til de endringene som er gjort, uttaler Aas i Entra. 

Planforslaget er slik Entra ser det i tråd med hovedtrekkene og rammene i overordnede planer og føringer: 

  • Planforslaget er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2018 om Hovedstaden, Nullutslippsbyen og Nabolagsbyen.  

  • Planforslaget er i tråd med hovedtrekk og rammer av kommuneplanens arealdel 2015 som innebærer høy tetthet og høyere maksimal gesims enn områdets dominerende høyder. Planforslaget avtrappes både i selve bygget og i etasjene mot den historiske bebyggelsen i Brugata i tråd med bestemmelse §11.1-2. Den dominerende gesimsen til Guneriuskvartalet og Oslo Spektrums byhall videreføres i byhusets utforming ut mot Stenersgata. 

  • Planforslaget er omarbeidet med et betydelig slankere volum med større variasjon i basen. Hoveddelen av basen (minimum 6000 m²) tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner, møteplasser og ikke-kommersielle lavterskeltilbud (minimum 3000 m²) til nabolaget i tråd med funn i medvirkningen. 

  • Planforslaget sikrer en ny trailerparkeringsløsning under bakken for Oslo Spektrums behov ved gjennomføring av arrangementer. Dette bidrar til at Vaterlandsparken og tilliggende parkeringsplass kan revitaliseres med fokus på byliv, trygge møteplasser og grønne kvaliteter. 

  • Planforslaget viser svært høye miljøambisjoner med Futurebuilt Zero som utgangspunkt og egen ombruksstrategi for bevaring av eksisterende bebyggelse som del av det nye prosjektet. 

Entra mener avvisning av planforslaget er foretatt på feil grunnlag og vil tilbakevise PBEs vurderinger om at planforslaget ikke er i tråd med føringene i KPA2015 og høyhusstrategien samt at det foreligger hjemmel for å avvise å legge planforslaget ut på høring. 

Kompleks byutvikling krever helhetlige grep og tverrfaglighet. Dette planforslaget vil bidra til å knytte det fragmenterte Oslo S-området sammen med Grønland og bidra til at Vaterland blir et mer levende og tryggere sted å være i byen. Entra mener at planforslaget svarer opp Oslo kommunes visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by. 

Spørsmålet bystyret skal ta standpunkt til er om det omarbeidede planforslaget for Lilletorget skal sendes på høring.  
 
– Vi har lagt betydelige ressurser i å utarbeide et godt svar på hvordan Lilletorget kan reguleres i tråd med overordnede føringer og behov, etter god dialog med PBE, Riksantikvaren og andre offentlige og private aktører. Vi har stor tro på at Lilletorget vil bidra til å gjøre Vaterland tryggere, grønnere og en mangfoldig del av byen for de som bor og arbeider i området. Vi anser at planforslaget svarer til de føringer og forventninger Oslo kommune har for et byutviklingsprosjekt i indre by og mener at den demokratiske prosessen med videre behandling og høring av planforslaget må skje omgående slik at sektormyndigheter, naboer og andre interessenter kan uttale seg til om planforslaget, avslutter prosjektsjef Aas i Entra.