Entra ASA («Entra»)

Personvern og informasjonskapsler / cookies

Personvernerklæring

Entras forpliktelse!

Vi i Entra ASA (Entra) forplikter oss til å ivareta ditt personvern, og vil alltid tilstrebe å overholde gjeldende lover og regler som beskytter personopplysningers integritet og konfidensialitet. Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører eller samarbeidspartnere, om eksterne personer som er i kontakt med oss og om brukere av nettstedet vårt. Vi vil bruke personopplysninger kun til berettigede formål, og behandle alle slike opplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende personvernregler og våre interne retningslinjer.

Entra ASA er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som beskrevet her. Entra ASA eier nettsiden www.entra.no og er også behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger generert fra bruk av nettstedet.

Vår behandling av personopplysninger

Vi vil alltid behandle personopplysninger rettferdig og lovlig, og bare for spesifiserte, eksplisitte og legitime formål eller i henhold til lov. Entra vil bare behandle personopplysninger når slik behandling er nødvendig for at vi skal kunne drive vår virksomhet, levere tjenester eller ivareta andre legitime forretningsinteresser, oppfylle juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser eller basert på eksplisitt samtykke.

Vi vil ivareta informasjonssikkerhet knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Personopplysninger lagres bare i den perioden som er nødvendig for å oppfylle det konkrete formålet, med unntak for tilfeller der vi i henhold til gjeldende lovgivning har rett eller plikt til videre behandling for andre formål.

Hvis tredjeparter behandler personopplysninger på våre vegne, vil vi sikre og implementere tilstrekkelige garantier for deres behandling av personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.

Vi kan behandle slike personopplysninger relatert til deg for disse formålene:

 • Innkjøp og drift
  Vi behandler personopplysninger når vi anskaffer varer og tjenester fra våre leverandører og samarbeidsparter og for kontraktsadministrasjon. Vi kan også gjennomføre due diligence-prosesser, i forbindelse med alminnelig forretningsutvikling. Dataene som behandles for slike formål inkluderer blant annet kontaktinformasjon, HR-data og finansielle data. Det juridiske grunnlaget er vår legitime interesse i å sikre god oppfølging av og støtte til våre leverandører, partnere og kunder og at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, samt for oppfyllelse av lovkrav. Forretningsrelaterte personopplysninger blir lagret så lenge som nødvendig for å oppfylle det konkrete formålet, for eksempel til en kontrakt er oppfylt og reklamasjonsfrister utløpt eller til et forretningsutviklingsprosjekt er ferdigstilt og avsluttet.
   
 • Etterlevelse av regulatoriske krav – anti-hvitvasking og antikorrupsjon 
  For å sikre overholdelse av norske og internasjonale regler om bekjempelse av hvitvasking av penger og korrupsjon kan vi utføre undersøkelser av eksterne tredjeparter som vi gjør forretninger med. De personopplysningene som behandles er for eksempel kontaktinformasjon, stilling, verv, eierskap og forretningsinteresser, samt resultatet fra våre undersøkelser. Det juridiske grunnlaget er legitim interesse, oppfyllelse av lovkrav og at behandling av opplysningene i enkelte tilfeller er nødvendig for å gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Disse dataene vil bli lagret i henhold til gjeldende lovgivning på området og så lenge som nødvendig for å kunne dokumentere etterlevelse.
   
 • Varsling 
  Du kan alltid ta opp bekymringer du måtte ha knyttet til vår virksomhet gjennom vår varslingsprosedyre. Formålet med å varsle vil naturlig nok innebære at vår oppfølging og videre behandling av et varsel kan omfatte alle kategorier personopplysninger, inkludert sensitive data (spesielle kategorier). Vårt juridiske grunnlag er oppfyllelse av lovkrav, legitim interesse eller behandling som er nødvendig for å møte juridiske forpliktelser og utøve våre rettigheter, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Disse dataene vil bli lagret i henhold til gjeldende lovgivning og så lenge som nødvendig for å sikre forsvarlig behandling og oppfølging av saker og overholdelse av dokumentasjonskrav. 
   

Nyhetsbrev og arrangementer

Vi vil også behandle personopplysninger i våre markedsaktiviteter, som for eksempel distribusjon av nyhetsbrev, optimalisering av våre nettsider, organisering og gjennomføring av arrangementer og kommunikasjon i sosiale medier. De personopplysningene som behandles for dette formålet er for eksempel kontaktinformasjon og kommunikasjonsrelatert informasjon. Vårt juridiske grunnlag for behandling av slike data er legitim interesse i å gi informasjon og sikre god styring av og støtte for våre kunder, leverandører og partnere, eller ditt samtykke. Personopplysninger relatert til våre markedsaktiviteter lagres så lenge som nødvendig for å oppfylle den legitime interessen eller i samsvar med informasjon gitt av oss i forbindelse med innhenting av ditt samtykke. Du har rett til å trekke tilbake et samtykke som er avgitt til oss. Se nærmere nedenfor om dine rettigheter og hvor du kan henvendende deg.

Websider og informasjonskapsler

Vennligst se vår cookie policy.

Sikkerhet

Entra har implementert forskjellige sikkerhetstiltak som krever behandling av personopplysninger. Dette for å beskytte mot uautorisert tilgang til områder, bygninger, rom, systemer, prosesser eller utstyr. Lokalene våre og utstyr som er tilgjengelig hos oss kan for eksempel ha kameraovervåking og aktivitetslogger. I tillegg har vi tilgangs og adgangskontroll for besøkende og ansatte. Kategoriene av personopplysninger vi samler inn og bruker inkluderer for eksempel bilder og videoer, kontaktinformasjon, arbeidssted og dato og klokkeslett for tilgang til lokaler. Disse dataene vil kun bli lagret så lenge som nødvendig for å møte det konkrete sikkerhetsformålet, samt for å oppfylle eventuelle dokumentasjonskrav.

Utleie til privatpersoner

Entra behandler personopplysninger i forbindelse med utleie av leiligheter til privatpersoner. Vi bruker en ekstern forvalter til å bistå oss med det praktiske rundt denne utleien. Personopplysningene som behandles for dette formålet er i hovedsak informasjon om aktuell leilighet, adresse, navn, mobilnummer, depositumskontonummer, kontraktvarighet fra og til og leiepris i tillegg til ekstraordinær informasjon knyttet til fakturering. Det rettslige grunnlaget er at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle leieavtalen og i enkelte tilfeller vår legitime interesse i å administrere og følge opp leieforholdet eksempelvis med hensyn til betaling av leie. Personopplysninger knyttet til privates leieforhold vil bli slettet når leieforholdet er opphørt og våre legitime interesser knyttet til avslutningen av leieforholdet mv. ikke lenger tilsier at vi har behov for å lagre opplysninger. Etter at leieforholdet er avsluttet vil Entra fortsatt behandle slike opplysninger knyttet til leieforholdet som er påkrevd i henhold til lov, herunder bokføringsloven.

Kilden til de personopplysninger vi samler inn

Personopplysninger kan samles inn på flere måter, som for eksempel:

 • direkte av Entra som en del av vår daglige virksomhet;
 • fra en tredjepartsleverandør, fra offentlig tilgjengelig informasjon og offentlige kilder;
 • via bruk av nettstedet vårt; eller
 • direkte fra deg.

Deling og overføring av personopplysninger

Personopplysninger kan deles med eksterne parter, for eksempel offentlige organer, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper, i henhold til lov. Vi kan også bruke databehandlere, som vil behandle og ha tilgang til personopplysninger på våre vegne, herunder leverandører av slike tjenester som er omhandlet foran under angivelsen av formålene med vår behandling.

Entra vil sikre at gjeldende regler for overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS blir overholdt, dersom personopplysninger overføres til mottakere i slike tredjeland.

Dine rettigheter

Gjeldende personvernregler gir rettigheter til deg som registrert. Registrerte kan under noen omstendigheter ha rett til å be om tilgang til personopplysninger om seg selv og kreve retting, sletting og/eller begrensning av behandling av dataene sine.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert, kan du kontakte gdpr@​entra.no. Du har rett til å klage til Datatilsynet.

Endringer i denne personvernerklæringen

Personvernerklæringen kan oppdateres uten forhåndsvarsel. Den til enhver tid gjeldende versjonen er den som er tilgjengelig på våre nettsider. Dersom det gjøres vesentlige materielle endringer i personvernerklæringen, vil vi varsle om disse på nettsidene. 

Entra og informasjonskapsler / «cookies»

Entra er ansvarlig for bruk av informasjonskapsler og innhentingen av informasjon gjennom disse på entra.no

Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) § 2-7 b regulerer en leverandør sin bruk av cookies (informasjonskapsler). Entra benytter ikke informasjonskapsler som medfører behandling av personopplysninger.

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon når brukeren åpner en nettside.

Hvor lenge informasjonskapsler oppbevares på enheten kan variere. Oppbevaringstiden regnes fra den siste gangen brukeren var inne på nettsiden. Informasjonskapselen slettes automatisk etter tidens utløp. Nedenfor finner du en oversikt over informasjonskapsler som benyttes på Entra.no og deres respektive oppbevaringstid.

Hvilke opplysninger Entra samler inn

Entra plasserer informasjonskapsler fra Google Analytics for å analysere hvordan våre nettsider fungerer og benyttes. Google Analytics samler informasjon om utstyret du benytter for å besøke entra.no, samt informasjon om hvordan nettstedet benyttes. Entra benytter anonymiseringsfunksjonen til Google Analytics.

Entra plasserer også informasjonskapsler som sikrer at nødvendig funksjonalitet på siden skal laste som tiltenkt. Formålet til den enkelte informasjonskapsel er angitt i detalj i tabellen under.

Samtykke

Samtykke for at Entra kan plassere informasjonskapsler gis ved at innstillingene i nettleseren din er satt til å akseptere informasjonskapsler, i henhold til kravene til samtykke i lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7 b). Du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert.

Sletting av informasjonskapsler

De fleste moderne nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk som standard, men du kan selv velge å endre innstillingene i nettleseren slik at cookies ikke blir akseptert. Dersom du ikke aksepterer bruk av cookies, vil du kunne oppleve at noen funksjoner ikke fungerer optimalt.

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/ finner du informasjon om hva informasjonskapsler er og hvordan du kan slette dem fra din nettleser.