Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av bygg mot Stenersgata og Brugata
Oslo Lilletorget 1, 0184 Oslo
Eiendom
_/image/ba4707c4-c247-4879-a521-584582f30092:38ede867c470598436b522ebda07c79d5e1483b9/block-1024-585/Lilletorget_illustrasjon_prosjektuvikling_stenersgata_brugata.jpg?quality=70
59.913423041168066 10.756039849697872

Lilletorget - Et nærområde og sosialt knutepunkt

Lilletorget ligger midt i Oslo sentrum ved Vaterlandsparken, et steinkast unna Oslo Sentralstasjon. Dagens bygning planlegges utviklet til et flerfunksjonelt bygg som tilrettelegger for mer enn 2000 arbeidsplasser. De nederste etasjene, med ca. 6000 kvadratmeter med utadrettet tilbud, vil være tilgjengelig for alle som bor og bruker byen. Lilletorget skal være et forbildeprosjekt på bærekraft .

Pågående prosjekt ‍Under regulering

  • Område Oslo
  • Plass til 2 000 personer

Arkitektonisk konsept: Et høyhus som møter nye og gamle Oslo

Arkitektur handler ikke kun om estetikk og form, men også om å løse konkrete utfordringer for mennesker og samfunn. Lilletorget er designet for å møte byen, og de varierende høydene skaper en naturlig overgang til Vaterlandsparken. 

En avgjørende oppgave i arbeidet med Lilletorget har vært å tilpasse prosjektet den komplekse urbane situasjonen prosjektet ligger i. Mot sør ligger Lilletorget som del av den kommende høyhusklyngen og de nyere byggene rundt Oslo S som er preget av 80-tallsarkitektur med Oslo Plaza, Galleri Oslo, Oslo Spektrum og Oslo City. Mot nord møter Lilletorget den historiske murbyen med bydelene St.Hanshaugen, Grunerløkka og Grønland. 

Det har vært viktig i prosjektet å relatere til den historiske byen og dens variasjon og materialitet. Grepet gjøres gjennom en arkitektonisk bearbeidning hvor det i særlig grad fokuseres på høyder, volum og detaljeringsgrad. 

 

Et forbildeprosjekt innen bærekraft

Lilletorget skal være et forbilde på innovative løsninger og bruk av biobaserte materialer med lavt klimagassavtrykk. Prosjektet skal sertifiseres med BREEAM, i klassifiseringsnivået Excellent og har som ambisjon å bli et FutureBuilt-forbildeprosjekt med tilhørende høye bærekraftsmål på sosial byutvikling, energi og CO2-utslipp. Lilletorget skal bli et miljøbygg i verdensklasse. 

“Med Lilletorget spiller vi på lag med utviklingen i Oslo, og møter det historiske Vaterland med respekt. Vår ambisjon er å ivareta både de sosiale, økonomiske og miljømessige aspektene av bærekraftsdimensjonen, og bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt”
Emelie Tornberg - ansvarlig for byutvikling og arkitektur hos Entra

Sosial byutvikling: Utvikling basert på innsikt og medvirkning

Vaterland har i mange år vært en "glemt" del av Oslo. Mange store prosjekter er under utvikling og flere høyhus kan komme opp de neste årene. I et allerede utfordrende område med flere sosiale utfordringer er den sosiale byutviklingen et hovedfokus i prosjektets konseptutvikling og menneskene som bruker og lever i nærområdet. 

I et uoversiktlig område er innsikt og medvirkning underveis viktig for å forme et grunnlag til videre utvikling av prosjektet. Dette blir gjennomført sammen med LEVA Urban Design. 

Trailere til besvær

En stor utfordringen for området er trailerparkeringen på terreng foran eksisterende bygg. Trailere og folkemengder i køer inn til Spektrums konserthall bidrar til barrierer og uoversiktlighet. Som del av et  større områdeløft fjernes lastebilene fra terreng og flyttes ned i Lilletorgets kjeller. Dette vil fremheve områdets kvaliteter og bidra til å skape gode oppholdsrom og byrom. 

Byggets møte med byen

Lilletorgets nederste etasjer er for byen og nærmiljøet. Hovedgrepet er basert på stor grad av sambruk, å tilrettelegge for mangfoldig og varierte brukergrupper, skape samhold og eierskap med å tilby lavterskel og engasjerte leietakere. 

En helhetlig og oversiktlig utforming av bygulvet og nærområdets byrom er med på å skape trygge, gode oppholdssoner for besøkende og nærområdet. 

Leietakere som medhjelpere til sosial byutvikling

Lilletorget skal samarbeide med Entras andre eiendommer og ha synergi med de andre høyhusene rundt Oslo S. Kontordelen av høyhuset vil trekke flere mennesker til området, og det er derfor viktig å ha strategier for hvilke leietakere som skal flytte inn. Entra kan stille høye krav til sine leietakere ved å være medhjelpere for områdets aktivitet og inkludering. Dette kan også skap merverdi gjennom lokale pilotprosjekter og pop-ups. Synergi og samarbeid med de andre høyhusene i nabolaget kan skape mer spissede tilbud og større aktivitet, så de samme kan tilby mer. 

 

FutureBuilt 2.0

FutureBuilts kvalitetskriterier omfatter temaer som er sentrale for utviklingen av den bærekraftige byen. Kriteriene angir et ambisjonsnivå som ligger godt over vanlig praksis og lovpålagte ytelser. Kriteriene skal bidra til å flytte grenser og være innovasjonsdrivende i byggenæringen og byutviklingen. 

Bymiljø og arkitektur:

Lilletorget skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og "gi noe ekstra tilbake til byen" ved kvaliteter og opplevelseverdiger utover "vanlig praksis". 

Klimagassutslipp: 

Lilletorget skal ha minst 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra materialer, byggeprosess, energibruk og transport. 

Innovasjon:

Lilletorget skal ta i bryk innovative løsninger. Det skal være minst ett innovasjonselementer hvor nye løsninger, produkter eller konsepter introduseres i det norske markedet. 

Sosial bærekraft: 

Lilletorget skal bidra til sosialt bærekraftige lokalsamfunn og overoppfylle vanlig praksis med hensyn til inkluderende prosesser, etiske anskaffelser, fellesløsninger, bredden i tjenestetilbud og mangfold. 

Miljø

Lilletorget skal ha høy miljømessig kvalitet og som hovedregel tilfredsstille BREEAM NOR Excellent eller tilsvarende. 

Tilvalg

Prosjektet skal velge to ytterligere fokuspunkter utav: plusshus, sirkularitet, naturmangfold og overvann, ZERO-L, plastbruk, kommunikasjon og formidling. 

Kontakt

Inger Aas

Prosjektsjef

474 73 085

Emelie Tornberg

Strategisk rådgiver - Byutvikling og arkitektur

943 60 250